30-05-17 / Αναπτυξιακές παρεμβάσεις της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με σκοπό την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής σε μια τόσο σημαντικά παραγωγική περιοχή όπως η Θεσσαλία, έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν σχέση με:

  • Την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παραγωγών και των γεωπόνων σε ό,τι νέο προκύπτει και σχετίζεται με τη βελτίωση της παραγωγής, την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη χρήση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.
  • Tη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων (Ομάδες Παραγωγών).
  • Την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους οργανωμένους παραγωγικούς φορείς του νησιού.
  • Την ενδυνάμωση του δικτύου εξυπηρέτησης των παραγωγών μέσω της ίδρυσης νέων Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών.

Εκδηλώσεις

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων διοργάνωσε εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Κοιλάδας, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 250 παραγωγοί της περιοχής. Η «αξιοποίηση χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών εργαλείων για την οργάνωση της ελληνικής παραγωγής» ήταν το θέμα της εκδήλωσης, όπου ο εμπορικός διευθυντής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημέρωσε για όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί μέσω ΕΕ και ΚΥΠ. Τονίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για τα μέλη, όπως π.χ. μείωση κόστους παραγωγής, φορολογικές ελαφρύνσεις, μεγάλες ενισχύσεις στα χρηματοδοτικά προγράμματα, ισχυρή διαπραγματευτική δυνατότητα στην προώθηση των προϊόντων κ.ά. Επισημάνθηκε η συμβολή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, με τη χρήση των ψηφιακών και συμβουλευτικών της υπηρεσιών και η δυνατότητα των παραγωγών να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους αφορούν από το πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης των παραγωγών ΚΕΑ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών) της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα έγιναν τα εγκαίνια του ΚΕΑ Λάρισας, περιφερειακής υποδομής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στη Θεσσαλία. Το ΚΕΑ Λάρισας λειτουργεί ως περιφερειακό συντονιστικό γραφείο με πέντε καταστήματα, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς σχετικά με την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των παραγωγών, σε όλο το φάσμα της καλλιεργητικής τους δραστηριότητας. Η επιλογή της εταιρείας να συστήσει πανελλαδικά την πρώτη της περιφερειακή υποδομή στη Θεσσαλία δείχνει τη βαρύτητα που δίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει ιδιαίτερη δυναμική στις καλλιέργειες, αλλά και σημαντική ιστορία στον συνεργατισμό. Σκοπός αυτής, αλλά και μιας σειράς παρόμοιων κινήσεων που θα ακολουθούσουν σε όλη τη χώρα, είναι να δοθεί η δυνατότητα, σε κάθε παραγωγό, αλλά και υγιή συνεταιρισμό, σε όλη την επικράτεια, να έχει πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά του.

Συμβουλευτική επενδυτική υποστήριξη και εκπαίδευση

Στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχεδίασαν και υλοποίησαν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν στελέχη από πέντε συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας (Ελασσόνα, Ζαγορά, Καρδίτσα, Πήλιο – Βόρειες Σποράδες και Τρίκαλα). Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η εξοικείωση των εργαζομένων στους συνεταιρισμούς με γνώση, δεξιότητες και τεχνικές, ούτως ώστε οι συνεταιρισμοί να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ενεργή υποστήριξη στους παραγωγούς – μέλη τους. Με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, οι συνεταιρισμοί είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικότερα τα μελή τους σε θέματα όπως η υποβολή φακέλων νέων αγροτών, η ένταξη στις ενισχύσεις που αφορούν τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και οι υπόλοιπες δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και αναπτύξουν με τρόπο οικονομικότερο, αμεσότερο και αποτελεσματικότερο, νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα μέλη τους.

Για την υλοποίηση δράσεων του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος SCOoPE, συνεργάζεται με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. Η δράση σχετίζεται με την τυροκομική μονάδα της ΕΑΣ Τρικάλων. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος (το οποίο αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης), πραγματοποιεί μετρήσεις της θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η τυροκομική μονάδα, σε βάθος χρόνου. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μετρήσεων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, και με τη χρήση ειδικού λογισμικού, θα παρουσιάσει συγκεκριμένες μεθόδους και λύσεις που θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας από τον συνεταιρισμό.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών που είναι συνεργάτες της, ανέπτυξε ένα εκτενές δίκτυο σημείων ενημέρωσης παραγωγών, καλύπτοντας γεωγραφικά όλους τους νομούς της περιφέρειας. Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η παροχή αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από την εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί, μέσα από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, οργανώθηκαν δύο ενημερωτικές ημερίδες, στις οποίες εκπαιδεύτηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ οι αρμόδιοι γεωπόνοι των κατά τόπους ΚΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί παραγωγοί ενημερώθηκαν από τα ΚΕΑ για τις απαιτήσεις των μέτρων 6.1 (Νέοι Αγρότες) και 11 (Βιολογικές καλλιέργειες). Συνολικά, έξι συνεταιρισμοί υπέβαλαν 88 φακέλους νέων αγροτών και περισσότερες από 900 αιτήσεις στήριξης για τη βιολογική γεωργία, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγωγών. Επιπλέον, αρκετοί συνεταιρισμοί, όπως ο ΑΣ Ζαγοράς, συνεργάζονται με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων βελτίωσης, ενώ ισχυρό ενδιαφέρον υπάρχει και για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

Ακόμη, στο πλαίσιο της αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών στα οπωροκηπευτικά, αναγνωρίστηκε, με τη συμβουλευτική υποστήριξη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η πρώτη Οργάνωση Παραγωγών Κελυφωτών από τον ΑΣ Ελασσόνας και εγκρίθηκε το αντίστοιχο τριετές επενδυτικό σχέδιο δράσεων για την κάλυψη συγκεκριμένων στόχων της ομάδας. Πρόκειται για την πρώτη Ομάδα Παραγωγών στο αμύγδαλο που δημιουργήθηκε στη χώρα μας και για μια ιδιαίτερα δυναμική καλλιέργεια, στην οποία η περιοχή Ελασσόνας έχει να ‘‘επιδείξει’’ μία από τις μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις αμυγδάλου στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν οι παραγωγοί που συμμετείχαν να επιτύχουν σημαντική αύξηση στην τιμή πώλησης της παραγωγής τους (κατά 30% υψηλότερη από τη μέση τιμή που πέτυχαν οι μεμονωμένοι παραγωγοί), στοιχείο που αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι καλλιεργητές, όταν συνασπίζονται σε υγιή συλλογικά σχήματα με σύγχρονη επιχειρηματική λογική. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εγκατέστησε στην Ομάδα Παραγωγών υποδομή συμβουλευτικής υποστήριξης ευφυούς γεωργίας, η οποία περιλαμβάνει μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες, η αξιοποίηση των οποίων θα επιτρέψει στους παραγωγούς να εξοικονομήσουν πόρους από τις εισροές στις καλλιέργειές τους και να παράξουν ένα ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν.

Αξιοποίηση ευφυούς γεωργίας

Στην Οργάνωση Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου-Βορείων Σποράδων, έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται μια σειρά ηλεκτρονικών εφαρμογών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου τριετούς Προγράμματος Εργασίας για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ). Η ολιστικη παρέμβαση, η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων ευφυούς γεωργίας, έχει συγκεκριμένα μετρήσιμα πλεονεκτήματα.

Πιο αναλυτικά, η συνεργαζόμενη εταιρεία AGRON AE ανέλαβε να παραμετροποιήσει τις εφαρμογές ευφυούς γεωργίας GAIA INFARM – ICM και GAIA INFARM – AGRONOMY για την περιοχή της Θεσσαλίας, έτσι ώστε να:

  • Παρακολουθούνται και να καταγράφονται δεδομένα για 550 παραγωγούς μέλη της οργάνωσης, που εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας και πιστοποιούνται κατά Agro 2.1/2.2, καθώς και για 55 παραγωγούς, οι οποίοι εφαρμόζουν και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.
  • Εκδίδονται άνω των 1.900 οδηγιών λίπανσης, οι οποίες διανέμονται στους συμμετέχοντες παραγωγούς, αξιοποιώντας πρακτικές γεωργίας ακριβείας χωρίς, ωστόσο, την επιβάρυνση πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η συνεργαζόμενη εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ανέλαβε να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει πλήρως την εφαρμογή GAIA TRACE ειδικά για τις εγκαταστάσεις ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς της ΟΕΦ. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα πολυλειτουργικό εργαλείο, καθώς:

  • Διασυνδέεται πλήρως με την εφαρμογή GAIA INFARM – ICM, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης άντλησης και αξιοποίησης δεδομένων για την πλήρη παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας ενός προϊόντος, κυριολεκτικά από το χωράφι (πρωτογενή τομέα) στο ράφι (δευτερογενή τομέα).
  • Περιλαμβάνει την καταγραφή ποιοτικών παραμέτρων σε κάθε επιμέρους στάδιο της παραγωγικής ή/και μεταποιητικής διαδικασίας, τα οποία τηρούνται λόγω των εφαρμοζόμενων συστημάτων ποιότητας.

Air Max 90

Nike Flex